Fredag 15. februar 2013

Fredag 15. februar 2013 overrakte Luftmilitært samfund (LMS) et maleri av generalløytnant Bjarne Øen (1898- 1994) til Forsvarets stabsskole (FSTS). Overrekkelsen fant sted i Kirkesalen på stabsskolen, og hvor skolens elever var samlet for å høre et foredrag av Generalinspektøren for Luftforsvaret, generalmajor Finn Kristian Hannestad. I den anledning passet det derfor meget godt å kunne foreta overrekkelsen av dette portrettmaleriet av en av Luftforsvarets mest markante offiserer gjennom tidene. Leder LMS, brigader Geir O Kjøsnes, fortalte i sin velkomsthilsen at bakgrunnen for gaven til FSTS var at Kirkesalen allerede er tilgodesett med portretter av to andre markante offiserer fra Forsvaret, generalmajor Carl Gustav Fleischer fra Hæren og viseadmiral Skule Storheil fra Sjøforsvaret. En markant luftforsvarsoffiser manglet altså. Etter samråd med Royal Air Forces Association/Norwegian Branch (RAFA/N), besluttet så styret i LMS våren 2010, seg for at gaven til FSTS skulle være et portrettmaleri som viser generalløytnant Bjarne Øen. Som kunstner ble Grazyna Katarina Krüger fra Stavern valgt. Hun har godt erfaring fra slike oppdrag, og har blant andre portrettert Mille Marie Treschow Fritzøe. Styret skaffet til veie nødvendig bakgrunnsmateriale for bruk av kunstneren, og senhøsten 2012 var arbeidet fullført til alles tilfredshet. I nærvær av samtlige elever ved FSTS, skolestab, styrene i LMS og RAFA/N, kunstneren samt spesielt inviterte gjester, var det så generalmajor Hannestad som fikk æren av å avduke maleriet som viser generalløytnant Øen i kjent og myndig positur i Luftforsvarets generalsuniform. I nedre kant av bilderammen er festet en messingplate med inngraverte data om Generalen, og på baksiden av maleriet er det en oversikt som viser Bjarne Øens biografi og hvilke dekorasjoner han bærer på maleriet. Etter avdukingen fortalte kunstneren om sitt arbeide med maleriet, og de utfordringer hun hadde stått ovenfor under utførelsen. Hun takket for oppdraget, og ble deretter overrakt blomster av leder LMS. Men hvem var nå denne Bjarne Øen ? Hvorfor hadde LMS og RAFA/N kommet fram til at nettopp han var den rette offiserer til å portrettere i Kirkesalen sammen med markante offiserer som Fleischer og Storheil ? Tidligere Generalinspektør i Luftforsvaret, og nå formann i RAFA/N, generalmajor (p) Olav Aamoth fortalte forsamlingen om dette. Han berettet om en modig og dyktig offiser. Noe som underbygger dette, er historien som ledet til at han i 1929 ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. Dette etter å ha reddet to soldater fra å omkomme da de var passasjerer ombord i et fly Øen førte. Flyet tok fyr og Øen, som var den eneste av de tre om bord som hadde fallskjerm, valgte å ikke bruke denne, men i stede prøvde å lande flyet, noe han klarte på mirakuløs måte. Soldatene kom forholdvis uskadd fra ulykken. Øen fikk store brannskader, noe som plaget og hemmet han resten av livet. Under 2. verdenskrig var Øen en av drivkreftene i etablering av et eget norsk flyvåpen i England, og etter krigen en markant og dyktig offiser i gjenoppbyggingen av det norske forsvar. General Øen var både Sjef for Luftforsvaret, Sjef Forsvarsstaben og senere Forsvarssjef, samt Chair man NATO Military Committee. Alt i alt en offiser som passer meget godt inn i selskap med general Fleischer og admiral Storheil. Sjef FSTS, kontreadmiral Håkon Tronstad, takket på vegne av skolen for gaven som han mener passer godt inn i Kirkesalen sammen med de øvrige portrettene, og som vil kunne gi inspirasjon til elevene. Tronstad pekte avslutningsvis på at det nå er tre markante mannlige offiserer fra Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret som nå pryder Kirkesalen. "Her mangler noe" påpekte stabsskolesjefen, og overlot til forsamlingen å finne ut av det kan være. Med det var seansen ferdig. Elevene kunne starte på en velfortjente helgefri, mens skolesjefen tok med seg endel spesielt inviterte gjester til en velsmakende lunsj i kantina til FSTS.
BLOG
Lokale avd Vedtekter
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
Grimbergen flyplass i Belgis Carl Stousland, Jens Stoltenberg og Cato Guhnfeldt

LUFTFORSVARSREKLAME AV YPPERSTE KLASSE I BELGIA

Fredag 4. november, på Forsvarets minnedag, ble minnesmerket over 132 Luftvings innsats på Kontinentet i 1944 – 1945 avduket på Grimbergen flyplass i Belgia. Minnesmerket, som har kommet i stand og på plass etter et initiativ og et utmerket arbeide av foreningen Scramble, ble avduket i nærvær av blant andre Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet, NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, ambassadør Ingrid Skullerud og flere framstående offiserer fra Belgia, Nederland og UK. Luftforsvaret var representert ved brigader Arild Heiestad som for tiden tjenestegjør som NK ved den norske militærmisjonen til NATO.Et hornorkester fra området Grimbergen underholdt gjestene ved ankomst, før en trompeter og en trommeslager fra Luftforsvarets musikkorps, presis kl. 1100 startet seremonien med trommevirvel og trompetsignal.Deretter fulgte taler på “rekke og rad” bla ved Statssekretær Bø og brigader Heiestad. (Brigaderens tale vil bli gjengitt i neste nummer av Luftled som er klar medio desember).Selve avdukingen ble foretatt av fire slektninger etter norsk personell som tjenestegjorde på Grimbergen i denne perioden. Grete Charlotte Fosse, Maria Kramer-Johansen, Chris Lepsøe og Torbjørg Engan fjernet fallskjermet over minnesmerket som er utformet og laget av lederen i foreningen Scramble, Carl Stousland.Minnesmerket er formet som en avrevent Spitfireving, som former den norske kystlinje i avrivningspunktet, og med tre Spitfireprofiler som symboliserer de tre nasjonene som formet 132 Luftving på Grimbergen; Norge, Nederland og Belgia.Så fulgte overflyginger med en Spitfire, før fire veteranfly foretok en overflyging med “Lost Wingman Formation”. Kranser ble så lagt ned av både ambassadør Skullerud på vegne av nasjonen Norge, brigader Heiestad på vegne av Luftforsvaret, Carl Stousland på vegne av foreningen Scramble, samt representanter fra Belgia, Nederland og UK.Etter avdukingsseremonien ble det invitert til mottakelse i Grimbergen rådhus. Her ble det bla vist en film fra daværende Kronprins Olavs besøk til 132 Luftving på Grimbergen. Luftforsvarets innsats ble trukket fram av flere talere og alt i alt fikk Luftforsvaret en reklame og omtale som ikke kan prises i penger. Forsvarsgrenen bør være foreningen Scramble, Carl Stousland og Cato Guhnfeldt stor takk skyldig for “A job very well done”.

Fredag 4. november 2016

Oppdatert 25.07.2021

Fredag 31. oktober 2014

Minnesmerke «Våre kammerater» avduket ved

Luftkrigsskolen

Fredag 31 oktober ble minnesmerket over omkomne i Luftforsvaret i fredstid avduket ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Minnesmerket som symboliserer en brukket flyvinge, er til minne om alle de, uansett bransje, som har ofret sine liv i Luftforsvarets tjeneste siden slutten av 2. verdenskrig. Minnesmerket har ingen navn – men har innfelt en kobberplate til minne om de av våre kammerater som vi har mistet. Minnesmerket er som sådan et symbol som også vil kunne gjelde inn i framtiden for de som eventuelt vil måtte miste sine liv i tjenesten i årene framover. Minnesmerket ble avduket av to mødre, Hanne Simonsen og Lillemor Ekholdt som begge har mistet sine sønner mens disse tjenestegjorde i Luftforsvaret. Et 50 talls gjester var til stede, blant disse Generalinspektøren for Luftforsvaret, Veteraninspektøren for Forsvaret, representanter fra Forsvarsdepartementet, ledelsen i Luftmilitært Samfund, pårørende og representanter for bedrifter som har støtte prosjektet økonomisk. Luftkrigsskolen under ledelse av sin sjef, oberst Morten Henriksen, holdt paradeoppstilling, Luftforsvarets musikkorps deltok og oberstløytnant (p) John Steinar Kristensen framførte Nordahl Griegs dikt « De beste» samt Luftforsvarets salme. Det var taler ved Generalinspektøren for Luftforsvaret, generalmajor Per-Egil Rygg, leder for Luftmilitært Samfund, brigader Øyvind Kirsebom Strandman, samt «Ord for dagen» ved feltpresten ved Luftkrigsskolen major Frode Langset. Etter avdukingsseremonien var avsluttet ble det servert en lunsj i messa ved Luftkrigsskolen for de inviterte gjestene og skolens kadetter. Minnesmerket er Luftmilitært Samfunds gave til Luftforsvaret i anledning av at Forsvarsgrenen kan markere 70 års virke 10. november 2014.
Luftmili
Luftmilitært Samfunds hederstegn tildelt major Eskil Amdal
Styret begrunner sin tildeling med Amdals svært dedikerte deltagelse i og driften av veteranflymiljøet i Norge, og at han i en årrekke har vært en viktig drivkraft for å levendegjøre Luftforsvarets arv og historie gjennom restaurering og displayflyging av veteranfly med tilknytning til Luftforsvaret. Som Luftforsvarets displaypilot under markeringen av “Norsk Militær Luftmakt 100 år” i 2012, var major Amdal dypt involvert i både planlegging og gjennomføring av jubileet. Hans display med F-16 malt i norske farger, var mye omtalt i media og han gjorde en svært god figur utad som representant for Luftforsvaret. Eskil Amdal har brukt mye tid og ressurser på å skaffe seg tilgang til Spitfiremiljøet i Storbritannia. Han fikk utsjekk på flytypen der, og fikk tilgang til å leie en Spitfire og gjennomføre flyginger i Norge. Dette arbeidet resulterte i at tre av Luftforsvarets krigsveteraner, Wilhelm Mohr, Rolf Kolling og Annæus Schødt, helgen 5. og 6. september 2014 igjen fikk fly den samme flygemaskinen som de fly i kamp under 2. verdenskrig. Begivenheten, som fant sted på Kjeller flyplass, ble en fantastisk suksess med medieoppmerksomhet fra både inn- og utland. Eksempelvis fulgte et britisk TV-crew prosjektet og lager et eget program om de norske heltene som fløy Spitfire i fm markeringen av Battle of Britain i Storbritannia. I tillegg må nevnes at Amdal er med i det arbeidet som pågår for å få et eksemplar av F-104 Starfighter og Gloster Gladiator tilbake til flygedyktig stand og bruk til display, begge flytyper med stor historisk verdi for Luftforsvaret. Major Eskil Amdal har i sin fremferd og sin innsats bidratt til å styrke Luftforsvaret omdømme. Han representerer Luftforsvaret på en utmerket måte og yter mer enn det som kan kreves av en offiser i hans stilling. Hederstegnet, som av Forsvarssjefen er tillatt båret på militær uniform, er derfor vel fortjent og bidrar på alle måter til å fremme Luftmilitært Samfunds' visjon «Til Luftforsvarets beste». Bjørn E. Stai Oberst Leder Luftmilitært Samfund
" Etter flere forsøk lyktes endelig Luftmilitært Samfund i å få overrakt LMS' hederstegn til major Eskil Amdal. Styret besluttet i september 2014 å tildele Amdal hederstegnet, men grunnet svært mange andre gjøremål, har vi ikke tidligere lykkes i å få koordinert våre aktiviteter med Amdal. I dag, søndag 4. september klaffet alt, og på Flydagen på Kjeller, arrangert av Kjeller flyhistoriske forening, fikk major Amdal overrakt sitt velfortjentes hederstegn av sekretæren i LMS, oberstløytnant (p) Kjell R Bugge. Begrunnelsen for tildelingen er følgende: