ABOUT

Luftmilitært Samfund

Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste

VEDTEKTER FOR LUFTMILITÆRT SAMFUND REVIDERT OG GODKJENT PÅ  ÅRSMØTE 18. MARS 2018 § 1:  NAVN Foreningens navn er:  LUFTMILITÆRT SAMFUND. (forkortet LMS) § 2: FORMÅL 2.1.  LMS skal gjennom sin virksomhet styrke korpsånden i Luftforsvaret og skape miljø for          utveksling av erfaringer mellom Luftforsvarets veteraner og stadig tjenestegjørende 2.2.  LMS skal arbeide for opprettholdelse av Luftforsvarets tradisjoner og bevaring av         den historiske arv. 2.3.  LMS skal fremme forsvarsgrenens interesser i samfunnsdebatten og tjene som         kontaktformidler mellom medlemmene og Luftforsvaret. 2.4.  LMS skal være demokratisk, partipolitisk uavhengig og ikke knyttet til         tjenestemanns-organisasjoner eller arbeidsgiver-foreninger. § 3: VIRKSOMHET 3.1.    LMS skal arbeide for å fremme foreningens formål gjennom samarbeide med tilsvarende           foreninger og myndigheter, og ved å samle medlemmene til foredrag, diskusjoner, ekskursjoner           og selskapelig samvær. 3.2.    LMS skal holde kontakt med medlemmene gjennom Hovedstyret, regionale           lokalstyrer, eventuelle faggrupper og kontaktpersoner. 3.3.    LMS skal blant annet i samarbeid med Luftforsvarets gave- og           hjelpefond yte hjelp til sine medlemmer og deres nærmest etterlatte når situasjonen           tilsier det. § 4: MEDLEMMER 4.1. LMS BESTÅR AV FØLGENDE KATEGORIER MEDLEMMER: 4.1.1. Æresmedlemmer 4.1.2. Innbudte medlemmer 4.1.3. Medlemmer – stadig tjenestegjørende og veteraner 4.1.4  Bedriftsmedlemskap 4.2. SOM MEDLEMMER KAN OPPTAS: 4.2.1. Alt tjenestegjørende personell i Luftforsvaret 4.2.2. Alt pensjonert og reservebefal i Luftforsvaret 4.2.3. Personell med tilknytning til/interesser for Luftforsvaret § 5: HEDERSBEVISNINGER 5.1.     Vedtekter for tildeling av Æresmedlemskap i LMS og utdeling av LMS’            Hederstegn framgår av vedlegg 1. 5.2.     Tildeling av Æresmedlemskap avgjøres av Årsmøtet etter forslag fra Hovedstyret. 5.3.     LMS Hederstegn utdeles av Hovedstyret etter gjeldende vedtekter.  Ref  § 5,1 5.4.     LMS Crest tildeles av LMS Hovedstyret, se statutter i vedlegg 2 § 6: ORGANISASJON 6.1. HOVEDSTYRET 6.1.1. Hovedstyret velges av Årsmøtet og består av syv medlemmer, hvorav minst en skal           være stadig tjenestegjørende, en pensjonist, og en veteran med deltagelse fra           internasjonale operasjoner           Lokalavdelingene skal samlet ha minst en representant i styret.           Leder for Hovedstyret bør være stadig tjenestegjørende. 6.1.2. Hovedstyret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst tre medlemmer           er tilstede. 6.1.3. Hovedstyret deles inn i følgende funksjoner:  Leder, nestleder, sekretær, kasserer,           tre styremedlemmer og tre varamedlemmer.  Varamedlemmene møter etter           styrets behov. 6.1.4. Hvert like år velges normalt leder, sekretær og to styremedlemmer.  Hvert ulike år           velges normalt nestleder, kasserer og et styremedlem.            Styre – og varamedlemmene velges for to år av gangen. 6.1.5. Årsmøtet velger en revisor for gjennomgang av LMS regnskapene.  Revisor velges for           to år av gangen.           Revisjonsberetningen legges fram for Årsmøtet. 6.2. SEKRETARIAT 6.2.1. Det opprettes et Sekretariat bestående av leder/nestleder, sekretær og et           styremedlem.  Hovedstyret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. 6.3. REGION – OG LOKALSTYRER 6.3.1. Region – og lokalstyrer opprettes etter behov.  Styrets sammensetning samt           bestemmelser som angår region – og lokalavdelingen foreslås av medlemmene på           stedet og godkjennes av Hovedstyret. 6.4. ÅRSMØTET 6.4.1. Årsmøtet  er LMS’ høyeste organ.  Årsmøtet avholdes hvert år i           mars måned.  Alle medlemmer som har gyldig betalt medlemskontingent fra           foregående  år, har møte – og stemmerett.  Skriftlige fullmakter skal godkjennes av          årsmøtet ved møtestart. 6.4.2. På Årsmøtet behandles følgende saker:           - godkjenning av fullmakter           - styret beretning fra foregående år           - reviderte regnskaper           - medlemskontingenten størrelse påfølgende år           - innkomne forslag/skriv           - sete for Hovedstyret           - valg av styre, varamedlemmer, valgkomite og revisor 6.4.3. Møteinnkallingen foretas normalt gjennom tidsskriftet til LMS, samt LMS           hjemmeside www.luftmils.no og LMS Facebooksider skal være medlemmene i hende           senest 4 uker før  Årsmøtet.  Innkomne forslag skal være Hovedstyret i hende senest tre           uker før møtedato. 6.4.4. Senest 2 uker før årsmøtet skal årsmøtepapirene sendes ut via epost til medlemmene i LMS.             Dette skal informeres om i fm innkallingen til årsmøtet.  6.5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 6.5.1. Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært Årsmøte når styrets flertall           ønsker det, og plikter å innkalle til ekstraordinært Årsmøte dersom minst ¼ av           LMS’ medlemmer oppfordrer skriftlig til dette.  Tidsfrist se pkt 6.4.3. 6.6. VALGKOMITEEN 6.6.1. Årsmøtet velger en valgkomité på tre medlemmer.  Komiteens funksjonstid er to           år.  Valgkomiteens forslag til kandidater presenteres på Årsmøtet.   6.7. STEMME – OG VALGRETT 6.7.1. Når intet annet er bestemt, skal stemmegivningen skje skriftlig.  Alle saker           avgjøres med simpelt flertall med unntakelse av vedtektsendringer.  Fraværende           medlemmer kan fremsende fullmakt med annet medlem.            Hovedstyrets medlemmer har stemmerett.  Med unntak av benkeforslag           relatert til valgkomiteens innstilling, tillates ikke benkeforslag på årsmøtet.              Ved stemmelikhet i styremøter har lederen dobbeltstemme.  § 7. UTMELDING – STRYKING 7.1.    Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gjøre dette skriftlig til Hovedstyret. 7.2.    Medlemmer som i to år ikke har betalt kontingent, strykes som medlem. 7.3.    Handler et medlem mot LMS vedtekter, eller viser uverdig oppførsel, kan det ekskluderes som medlem etter            vedtak i Hovedstyret.  Vedkommende gis anledning til å avgi skriftlig uttalelse. § 8. TIDSSKRIFT 8.1.   LMS skal i forståelse med Luftforsvarsstaben, utgi et tidsskrift.  Navnet fastsettes av          Hovedstyret  og med undertittel LUFTMILITÆRT TIDSSKRIFT. 8.2.    Hovedstyret oppnevner redaktør fra LMS, som underlegges Leder LMS som er          ansvarlig redaktør for tidsskriftet.  § 9. VEDTEKTSENDRINGER 9.1.    Vedtektsendringer må vedtas på Årsmøtet med 2/3 flertall av de frammøtte. 9.2.    Forslag til vedtektsendringer må bekjentgjøres sammen med innkallingen til Årsmøtet.             Hovedstyret behandler og fremlegger forslagene for representantene på Årsmøtet. § 10. OPPLØSNING 10.1. Forslag om oppløsning av LMS sendes ut av Hovedstyret til uravstemning,          og må støttes av et flertall av medlemmene før det behandles på årsmøtet. 10.2. Det endelige vedtak fattes av Årsmøtet som også avgjør hvordan LMS’ eiendeler          skal realiseres. Vedlegg 1:  Vedtekter for tildeling av Æresmedlemskap i LMS og utdeling av LMS’ Hederstegn. Vedlegg 2:  Statutter for tildeling av LMS crest
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
Oppdatert 12.4.2019
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
VEDTEKTER FOR LUFTMILITÆRT SAMFUND REVIDERT OG GODKJENT PÅ ÅRSMØTE 3. MARS 2010 § 1: NAVN        Foreningens navn er: LUFTMILITÆRT SAMFUND. (Forkortet LMS) § 2:  FORMÅL 2.1.  LMS skal gjennom sin virksomhet styrke korpsånden i Luftforsvaret og skape miljø for utveksling av erfaringer         mellom de eldre og yngre medlemmene. 2.2.  LMS skal arbeide for opprettholdelse av Luftforsvarets tradisjoner og bevaring av den historiske arv. 2.3.  LMS skal fremme forsvarsgrenens interesser i samfunnsdebatten og tjene som kontaktformidler mellom         medlemmene og Luftforsvaret. 2.4.  LMS skal være demokratisk, partipolitisk uavhengig og ikke knyttet til tjenestemanns- organisasjoner eller         arbeidsgiver-foreninger. § 3: VIRKSOMHET 3.1. LMS skal arbeide for å fremme foreningens formål gjennom samarbeide med tilsvarende foreninger og myndigheter,         og ved å samle medlemmene til foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær. 3.2. LMS skal holde kontakt med medlemmene gjennom Hovedstyret, regionale lokalstyrer, eventuelle faggrupper og         kontaktpersoner. 3.3. LMS skal blant annet i samarbeid med Royal Air Forces Association Norwegian Branch (RAFA/NORGE) og        Luftforsvarets gave- og hjelpefond yte hjelp til sine medlemmer og deres nærmest etterlatte når situasjonen tilsier        det. § 4: MEDLEMMER 4.1.    LMS BESTÅR AV FØLGENDE KATEGORIER MEDLEMMER: 4.1.1. Æresmedlemmer 4.1.2. Innbudte medlemmer 4.1.3. Medlemmer 4.1.4. Medlemmer av RAFA/Norge 4.1.5. Bedriftsmedlemskap 4.2.    SOM MEDLEMMER KAN OPPTAS: 4.2.1. Alt tjenestegjørende personell i Luftforsvaret 4.2.2. Alt pensjonert og reservebefal i Luftforsvaret 4.2.3. Personell med tilknytning til/interesser for Luftforsvaret § 5: HEDERSBEVISNINGER 5.1.    Vedtekter for tildeling av Æresmedlemskap i LMS og utdeling av LMS’ Hederstegn framgår av vedlegg 1. 5.2.     Tildeling av Æresmedlemskap avgjøres av Årsmøtet etter forslag fra Hovedstyret. 5.3.     LMS Hederstegn utdeles av Hovedstyret etter gjeldende vedtekter.  Ref.  § 5,1 § 6: ORGANISASJON 6.1.   HOVEDSTYRET 6.1.1. Hovedstyret velges av Årsmøtet og består av syv medlemmer, hvorav minst en skal være            stadig tjenestegjørende, en pensjonist, og en utpekt av RAFA/Norge.           Lokalavdelingene skal samlet ha minst en representant i styret.           Leder for Hovedstyret bør være stadig tjenestegjørende. 6.1.2. Hovedstyret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst tre medlemmer er            tilstede. 6.1.3. Hovedstyret deles inn i følgende funksjoner: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, tre            styremedlemmer og tre varamedlemmer.  Varamedlemmene møter etter styrets behov. 6.1.4. Hvert like år velges normalt leder, sekretær og to styremedlemmer.  Hvert ulike år velges normalt nestleder,            kasserer og et styremedlem. Styre – og varamedlemmene velges for to år av gangen. 6.1.5. Årsmøtet velger en revisor for gjennomgang av LMS regnskapene.  Revisor velges for to år av gangen.            Revisjonsberetningen legges fram for Årsmøtet. 6.2.   SEKRETARIAT 6.2.1. Det opprettes et Sekretariat bestående av leder/nestleder, sekretær og et styremedlem.  Hovedstyret kan opprette            arbeidsutvalg etter behov. 6.3.REGION – OG LOKALSTYRER 6.3.1. Region – og lokalstyrer opprettes etter behov.  Styrets sammensetning samt bestemmelser som angår region – og            lokalavdelingen foreslås av medlemmene på stedet og godkjennes av Hovedstyret. 6.4.    ÅRSMØTET 6.4.1. Årsmøtet er LMS’ høyeste organ.  Årsmøtet avholdes hvert år i mars måned.             Alle medlemmer har møte – og stemmerett. 6.4.2. På Årsmøtet behandles følgende saker:           - styret beretning fra foregående           - reviderte regnskaper           - perspektiv-, handlingsprogrammer/budsjetter           - medlemskontingenten størrelse påfølgende år           - innkomne forslag/skriv           - sete for Hovedstyret           - valg av styre, varamedlemmer, valgkomite og revisor 6.4.3. Møteinnkallingen foretas normalt gjennom tidsskriftet til LMS og RAFA og skal være medlemmene i hende senest 4            uker før Årsmøtet.  Innkomne forslag skal være Hovedstyret i hende senest tre uker før møtedato. 6.5.EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 6.5.1. Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært Årsmøte når styrets flertall ønsker det, og plikter å innkalle til            ekstraordinært Årsmøte dersom minst av LMS’ medlemmer oppfordrer skriftlig til dette.  Tidsfrist se pkt 6.4.3.   6.6.    VALGKOMITEEN 6.6.1. Årsmøtet velger en valgkomité på tre medlemmer.  Komiteens funksjonstid er to år.  Valgkomiteens forslag til            kandidater presenteres på Årsmøtet.    6.7.  STEMME – OG VALGRETT 6.7.1. Når intet annet er bestemt, skal stemmegivningen skje skriftlig.  Alle saker avgjøres med simpelt flertall med           unntakelse av vedtektsendringer.  Fraværende representanter kan fremsende fullmakt med annen representant.           Hovedstyrets medlemmer har stemmerett.  Med unntak av benkeforslag relatert til valgkomiteens innstilling,           tillattes ikke benkeforslag på årsmøtet. Ved stemmelikhet i styremøter har lederen dobbeltstemme.  § 7.   UTMELDING – STRYKING 7.1.    Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gjøre dette skriftlig til Hovedstyret. 7.2.    Medlemmer som i to år ikke har betalt kontingent, strykes som medlem. 7.3.    Handler et medlem mot LMS vedtekter, eller viser uverdig oppførsel, kan det ekskluderes som medlem etter vedtak            i Hovedstyret.  Vedkommende gis anledning til å avgi skriftlig uttalelse. § 8.   TIDSSKRIFT 8.1.   LMS skal i samarbeide med RAFA og i forståelse med Luftforsvarsstaben, utgi et tidsskrift.  Navnet fastsettes av           Hovedstyret og med undertittel LUFTMILITÆRT TIDSSKRIFT. 8.2.    Hovedstyret, i samarbeide med RAFA, oppnevner redaktør fra LMS/RAFA, som underlegges Leder LMS som er           ansvarlig redaktør for tidsskriftet.  § 9.    VEDTEKTSENDRINGER 9.1.    Vedtektsendringer må vedtas på Årsmøtet med 2/3 flertall av de frammøtte. 9.2.    Forslag til vedtektsendringer må bekjentgjøres sammen med innkallingen til Årsmøtet.  Hovedstyret behandler og          fremlegger forslagene for representantene på Årsmøtet. § 10.  OPPLØSNING 10.1.   Forslag om oppløsning av LMS sendes ut av Hovedstyret til uravstemning, og må støttes av et flertall av            medlemmene før det behandles på årsmøtet. 10.2.   Det endelige vedtak fattes av Årsmøtet som også avgjør hvordan LMS’ eiendeler skal realiseres.
ABOUT